Zoeken

Zoeken

Disclaimer

De eigenaar en maker, hierna te noemen, Maker, van deze website verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De Maker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

 
De informatie op deze website werd ontleend aan ondermeer andere documenten en websites die diverse clubs, sportbonden en anderen publiceerden in het verleden. De Maker staat derhalve niet in voor de juistheid van de weergegeven informatie en er wordt dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Daaronder valt ook, maar niet uitsluitend, inbreuk op werken die auteursrechtelijk zijn beschermd of werken die handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd, kan bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De Maker aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, het gebruik van de verkregen informatie is voor eigen risico.

Bezoekers van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van een bezoek aan www.zwartwit28.nl
 

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'de makers'. De makers behouden zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat de makers dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

 
Mensen die menen dat hun auteursrecht is geschonden op de website, gelieve zo spoedig mogelijk dit te melden aan de Webmaster. De Maker wil geen auteursrechten schenden.

Alle foto's zijn aangeleverd door clubmensen van de voormalige club RCVV Zwart-Wit'28.


Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van de inhoud ervan berust bij de Maker, tenzij anders vermeld.

Tijdschriften

Stats

Artikelen bekeken hits
875802

Zoeken

Wie is online

We hebben 26 gasten en geen leden online

Wijzig de Taal